Reklamace a odstoupení od smlouvy

U DřevoDeda se každý den snažíme dělat naši práci nejlépe jak víme a poskytovat vám perfektní služby. Stále jsme však jen lidé a tak se i přes naší snahu může stát, že se něco prostě pokazí. Co dělat, pokud něco není, jak by mělo být?

Pokud tedy potřebujete reklamovat zboží, které jste u nás objednali, nebo ho chcete vrátit, přečtěte si prosím následující informace.

Záruční doba a reklamace zboží

Záruční doba na zboží zakoupené v internetovém obchodě DrevoDed.cz je standardně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Záruční servis zajišťuje provozovatel internetového obchodu. Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu info@drevoded.cz. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány. Nekompletnost skládaček puzzle a her je nutné oznámit do 14 dnů od jejich převzetí.

Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte na info@drevoded.cz. Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu DrevoDed s.r.o Trieda SNP 342/94, 040 11 Košice, doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme vám poslali se zbožím.

Po obdržení reklamovaného zboží vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení reklamace.

Při identifikaci vady reklamovaného zboží postupujeme podle zákonných ustanovení občanského zákoníku (§ 622 a 623). Odstranitelné vady jsme povinni odstranit bez zbytečného odkladu, nebo na Vaši žádost zrealizovat výměnu zboží. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, máte právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy.

Vyřízení reklamace zrealizujeme jedním z následujících zákonných způsobů:

  • předáním opraveného zboží
  • výměnou zboží
  • vrácením kupní ceny zboží
  • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
  • písemnou výzvou k převzetí plnění
  • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

V případě uznání reklamace Vám dle vašeho rozhodnutí reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně poskytneme jiný, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží), a stejně snášíme náklady na jeho vrácení a dodání nového zboží, nebo máte právo od smlouvy odstoupit a v takovém případě vám vrátíme peníze. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol.

V případě, že si uplatníte reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, můžeme vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce. Náklady spojené s odborným posouzením znalce snášíme v plném rozsahu.

Pokud si uplatníte reklamaci zboží po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a zamítneme ji, jsme povinni v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu můžete zaslat zboží na odborné posouzení. Vašim využitím práva na odborné posouzení, podle doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související bez ohledu na výsledek odborného posouzení snášíme my. Jako zákazník můžete uplatnit reklamaci znovu, v případě, že se prokáže naše odpovědnost za vadu reklamovaného zboží. Během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Jsme Vám povinni uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nemůžeme zamítnout.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední. Zákazník může odstoupit od smlouvy i před zahájením lhůty pro odstoupení. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, ruší se tím i každá případná doplňková smlouva s ní související.

V souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej produktů nedodávaných v ochranném obalu
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, např. zboží textilního charakteru.

Právo na odstoupení od smlouvy jste povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail), přičemž můžete použít formulář dostupný na naší internetové stránce. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den lhůty.

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku. V souladu s ust. §517 odst. 1 občanského zákoníku může zákazník uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy resp. Závazné objednávky bylo dodání několika produktů) a v takovém případě se smlouva ruší jen v této části.

Zákazník je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu DrevoDed s.r.o., Trieda SNP 342/94, 040 11 Košice, doporučujeme zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou, zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme Vám poslali se zbožím a kopii doručenky vystavenou doručovatelem. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží k nám na provoz nese zákazník.

Zboží nám prosím doručte kompletní, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané, jinak zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Kupní cenu Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů na účet, který jste nám uvedli, pokud se nedohodneme jinak, zejména poskytnutím poukázky na slevu, kterou můžete použít při dalším nákupu u nás. Při odstoupení uveďte informaci, o kterou z uvedených kompenzací máte zájem. Kupní cenu však nejsme povinni vrátit, dokud nám není doručen zboží nebo dokud nám zákazník neprokáže alespoň zpětné zaslání zboží. Při odstoupení od smlouvy Vám budou stejně refundovány náklady dodání zboží v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který Vám nabízíme (tj běžné poštovné za doručení zásilky Českou poštou) .V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy Vám bude zboží vráceno na Vaše náklady.

Alternativní řešení sporů

V případě, že nejste spokojen s vybavením Vaší objednávky, dodaným zbožím nebo našimi službami, napište nám na info@drevoded.cz. Pokud jsme Vaši reklamaci nevyřídili k Vaší spokojenosti nebo pokud se domníváte, že jsme mohli porušit Vaše práva, můžete podle zákona 391/2015 Z.z. podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku.

Subjekt alternativního řešení sporů podle §3 zákona 391/2015 Z.z. může od vás za zahájení řešení sporu požadovat úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. nebo kliknutím na tuto internetovou stránku společnosti Youstice.